LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Přestupy do jiného studia

Přestup je definován ukončením stávajícího studia a zahájením nového studia z vůle studenta, kdy je návaznost těchto studií sledována jak na straně starého studia, tak na straně nového studia. Instituce přestupu byla definována pro potřeby stanovování výše příspěvku na ubytovací stipendia poskytovaného veřejným vysokým školám. V případě souběžných studií na více veřejných vysokých školách může jeden tudent tento příspěvek generovat pouze jedné vysoké škole. Původním záměrem bylo nalezení způsobu zachování tohoto příspěvku vysoké škole v případě souběžných studií, kdy se student rozhodne změnit studium v rámci vysoké školy, které je tento příspěvek již přiznáván. Postupem času se však začaly objevovat i přestupy mezi jednotlivými vysokými školami.

Přestup je určen způsobem ukončení studia a nedá se identifikovat pouze z nově zahájeného studia. Pokud je třeba identifikovat přestup, je nutno ke každému nově zahájenému studiu hledat případné předchozí studium ukončené přestupem v ten samý den, kdy bylo zahájeno studium nové. Je tedy patrné, že správná administrace matrik studentů v případě přestupu mezi různými vysokými školami je velmi náročná. Vysoké školy v případě administrace přestupu nemohou využívat systému sdružených informací matřik studentů a musí si výměnu informací a koordinaci záznamů o studiích zajistit sami.

Přestup je zahájením nového studia a může se tak objevit jak mezi nově zapsanými studenty, tak i mezi poprvé zapsanými DO. Nemůže se objevit pouze mezi poprvé zapsanými V, neboť přestupu vždy předchází jiné vysokoškolské studium. Studiu zahajovanému přestupem také vždy předchází nové přijímací řízení, ve kterém ale může vysoká škola stanovit odlišné podmínky pro přijetí těchto uchazečů (§49, odstavec 3 zákona č. 111/1998 Sb.).