LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Studium

Studium probíhá v rámci akreditovaného studijního programu. Akreditaci k provozování určitého studijního programu získává vysoká škola nebo její součást mající statut fakulty. Studium studenta je tedy určeno studovaným studijním programem a vysokou školou, respektive fakultou, na které student tento studijní program studuje. Změna vzdělávací instituce nebo studijního programu znamená ukončení stávajícího studia a zahájení nového. Části studijního programu, jako je například forma studia či jednotlivé studijní obory, nejsou pro studium určující. Lze je v průběhu studia měnit, aniž by bylo nutné studium ukončit a zahájit nové. Počet studií jednoho studenta není nijak omezen ani typem studijního programu či jeho oborovým zaměřením, ani počtem institucí, ani časem. Studovat lze současně v různých studijních programech na různých vysokých školách či fakultách. Lze studovat i více souběžných studií v témže studijním programu na téže vysoké škole/fakultě. Z toho vyplývá, že při vyšších agregacích počtů uchazečů, studentů a absolventů nelze provádět pouhé součty po skupinách, ale je třeba zjišťovat konkrétní skutečný počet. Dílčí počty uchazečů, studentů ani absolventů nelze jednoduše sčítat.

Studium je třeba určit nejen z hlediska vzdělávání, ale u absolventů i z hlediska vzdělání. V tomto případě jsou pro studium určující vedle studijního programu i studijní obory vystudované v rámci studijního programu a u multioborových studií i jejich kombinace. Vzhledem k výše zmíněným problémům s katalogizací studijních programů a studijních oborů je třeba brát ohled i na vysokou školu, respektive fakultu, která daný studijní program uskutečňuje. Množství různých studií pak nabývá značné velikosti. Za 18 let působnosti zákona 111/1998Sb. vykázaly vysoké školy více jak 10 tisíc různých studií, z nichž jich bylo k 31. 12. 2016 provozováno více jak 5,5 tisíce. Navíc je znám fakt, že některé vysoké školy rozlišují studia ještě pod úrovní studijního oboru, takže skutečný počet různých studií bude pravděpodobně ještě vyšší.
Studijní programy akreditované či registrované po roce 2016 již nemohou být členěny na studijní obory. Tím se ztrácí detailní informace o získaném vzdělání. Národní akreditační úřad sice zavedl možnost různých specializací v rámci studijního programu či sdružených studií, ale tyto specializace a ani informace o sdruženém studiu se nebudou sledovat.