LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Typy vysokých škol

I když zákon typ vysoké školy nijak nedefinuje, rozděluje je do dvou skupin, které by mohly být považovány za typy vysokých škol.

Univerzitní vysoká škola může uskutečňovat všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Může též ve svém názvu používat označení „univerzita“, popřípadě z něho odvozené tvary slov.

Neuniverzitní vysoká škola uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též uskutečňovat magisterské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Neuniverzitní vysoká škola se nečlení na fakulty.

Statistická data nelze zpracovávat v členění podle typu vysoké školy. Odbor vysokých škol sice již vede v rejstříku vysokých škol typ jednotlivých vysokých škol, ale je veden v aktuální podobě a nezaznamenává historii změn. To mimo jiné působí problémy s uváděním názvů vysokých škol a jejich fakult.

Vysokoškolské studium může provozovat buďto vysoká škola, nebo na veřejných vysokých školách i fakulta. Ostatní součásti vysokých škol, kterými můžou být například různé ústavy, se nohou na provozování studia pouze podílet. Vlastní studium ale musí být provozováno přímo na vysoké škole nebo na některé z fakult veřejné vysoké školy. Na soukromých vysokých školách nejsou fakulty definovány.

V rámci rezortu jsou vysoké školy a jejich součásti identifikovány pomocí rezortního identifikátoru RID. Tento identifikátor se skládá z pěti znaků. První dva znaky identifikují vysokou školu, přičemž první znak může být pouze číslice. Veřejné vysoké školy mají na první pozici číslice 1 až 5, soukromé vysoké školy pak 6 nebo 7. Státní vysoké školy pak číslici 9. Fakulty jsou určeny třetím znakem, který je opět číslice, a to 1 až 5.Číslice 9 na třetí pozici RID značí fiktivní pracoviště určené pro vykazování studentů nezařazených pod žádnou z fakult. Pro tyto studenty nelze použít identifikátor vlastní vysoké školy (první dva znaky doplněné třemi nulami), neboť by docházelo k záměně s celkovými počty studentů za celou vysokou školu. V případě vysokých škol, které se nečlení na fakulty jsou sice tyto počty totožné, ale nikde není vyloučeno, že tyto školy nezaloží v budoucnu nějakou fakultu. Pak by byl problém se sestavováním časových řad.

Občas se objeví RID pouze čtyřmístné. Správně je ale pětimístné, kdy na páté pozici může být v současné době pouze nula. Tato pátá pozice označovala součásti spadající pod fakulty. Nyní se žádné takové součásti nesledují, ale opět není vyloučeno, že se v budoucnu sledovat nebudou. Navíc většina systémů pracuje s pětimístnými identifikátory a bylo by zbytečné je všechny přepracovávat. Systémy, které pracují se čtyřmístným identifikátorem, dosud nestačily zapracovat přechod na pětimístný identifikátor.