LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Studijní program

Studijní program není v zákoně č. 111/1998 Sb. nijak blíže specifikován. Z povahy věci však vyplývá, že se jedná o určení oborové oblasti, ve které je student vzděláván, a která vyplývá ze zaměření vysoké školy či fakulty. Toto oborové zaměření se určövalo a rozlišovalo pomocí číselníku KKOV (Klasifikace Kmenových Oborů Vzdělá(vá)ní).

Množina kmenových oborů KKOV v oblasti vysokoškolského vzdělávání byla vytvořena v prvním roce účinnosti zákona 111/1998Sb, který zavedl pojem studijní program. Na vytvoření se podíleli zástupci vysokých škol s tím, že kmenové obory této klasifikace budou zároveň studijními programy těchto vysokých škol a k naplnění obsahu těchto kmenových oborů dojde až s akreditací jednotlivých studijních programů, která měla proběhnout do dvou let. Bohužel prvními žadateli o akreditaci SP byly soukromé vysoké školy, které nebyly účastníky dohody, protože v té době ještě neexistovaly. Protože však nebyl k dispozici žádný nástroj pro zařazení nových SP (kmenové obory KKOV ještě neměly určen obsah), padla dohoda o sjednocení pojmů studijní program a kmenový obor. V průběhu let zapadla i druhá část vytvoření KKOV týkající se naplnění obsahu jednotlivých kmenových oborů a jejich skupin. V současné době tedy jsou k dispozici pouze názvy kmenových oborů, ale není k dispozici žádný popis těchto kmenových oborů. Celou situaci komplikuje skutečnost, že při tvorbě KKOV nebyl brán zřetel na mezinárodní klasifikaci ISCED. Přechod národní oborové klasifikace z KKOV na ISCED, ke kterému došlo v roce 2008, celou situaci ještě více zkomplikoval.

Zařazení studijního programu do oborové skupiny (první dvě číslice kódu) navrhoval žadatel a ministerstvo pouze doplňovalo druhé dvě číslice pro rozlišení studijního programu v rámci oborové skupiny. Při tomto zařazování ministerstvo hledělo pouze na název studijního programu a nepřihlíželo k obsahu studijního programu. Je tedy možné, že studijní programy s různým obsahem mají stejný název a stejný kód, a naopak studijní programy se shodným obsahem mají různý název a mohou být zařazeny i do různých oborových skupin podle názoru žadatelů. Proto je nutné uvádět studijní program spolu s provozovatelem tohoto studijního programu, tedy spolu s fakultou či vysokou školou, která tento studijní program provozuje.
Studijní programy akreditované a registrované po roce 2016 jsou zařazovány již do oborové klasifikace ISCED. Avšak studijní programy provozované na konci roku 2016 mohou být provozovány až do konce roku 2024. Do té doby budou vedle sebe existovat studijní programy klasifikované podle dvou různých navzájem nekompatibilních oborových klasifikací.